Terugblik en beleid

Terugblik 2023

In 2023 heeft er een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. Er is inmiddels een nieuwe secretaris, penningmeester en een nieuwe voorzitter.

De maatschappelijke betekenis van onze doelstelling is nog uiterst relevant en aansprekend, zowel voor bedrijven, onderzoekers als consumenten. KFS staat voor efficiëntere benutting van grondstoffen met minder verspilling en gezonder en duurzamer voedsel als resultaat.

Projecten

De projecten op het gebied van tomaten en witlof werden voortgezet, waarbij met externe partners verder werd samengewerkt.

Dit geldt zeker voor het project  waarbij afval van trostomaten wordt verwerkt tot een gezond halffabrikaat als basis voor sauzen, soepen en pizza’s; dit proces werd zoals eerder gemeld vastgelegd onder de naam ‘Tomaferm’. In het afgelopen jaar is dit verder ontwikkeld.

De  eind 2022 in samenwerking met RABO uitgevoerde multidisciplinaire workshop  over de uitdagingen van de eiwittransitie en in het bijzonder hoe (minimaal bewerkte) granen en peulvruchten hier een rol in kunnen spelen heeft geleid tot een project voorstel in samenwerking met oa het Louis Bolk Instituut. Dit voorstel is goedgekeurd en wordt nu opgestart.

Een belangrijk thema voor KFS blijft de bevordering van de consumptie minimaal bewerkte plantaardige voeding die rijk is aan zeer verschillende vezels.  Vezelinname  blijft te laag en zijn juist belangrijk voor gezondheid, mentaal welbevinden en voorkomen van chronische ziekten.  Vezels blijven daarom centraal staan  in onze projecten. KFS ziet het belang onafhankelijke informatie te verschaffen over het belang van vezels en heeft daartoe, naast de technologische projecten een speciaal communicatieprogramma gestart. De samenwerking met de Maag Lever Darm stichting heeft verdere vorm gekregen. De informatievoorziening op Instagram van vezelweetjes krijgt steeds meer volgers.

In aansluiting op internationale aanbevelingen om het aandeel van noten in de dagelijkse consumptie te vergroten onderzoekt KFS samen met de Nederlandse notenvereniging mogelijkheden om de teelt van noten te stimuleren en de vraag naar noten en producten op notenbasis te bevorderen.

In 2023 is er een stipendium van 5000 euro ter beschikking gesteld voor jonge starters. Dit heeft geleid tot de keuze van een vegankaas ontwikkelaar die oa een restfractie van noten zal gebruiken ter verduurzaming van de vegankaas. Ook de komende 5 jaren zal er een stipendium van 5000 euro ter beschikking worden gesteld.

Communicatie

KFS benut verschillende kanalen om het waarom en hoe van haar activiteiten voor het voetlicht te brengen: vak media, website, nieuwsbrief, LinkedIn en sinds 2023 ook Instagram. Het aantal volgers van KFS via de Nieuwsbrief en via Linkedin is duidelijk toegenomen. In April 2023 heeft er een lezing plaatsgevonden tijdens het Food Technology Congres in de Brabanthallen door Keep Food Simple, waarbij er veel belangstelling was voor onze aanpak.

Organisatie

KFS ziet grote uitdagingen en kansen in de toekomst. Vandaar dat eind 2022 veel aandacht is besteed aan versterking en verjonging van de organisatie.

Bestuursleden per 1 Januari 2023 : P. Haring, A.G.J. Voragen, A. van Rooijen, L. Frenken, J.-P. van Straaten, H.C. van der Horst.

In samenspraak met de adviesraad , die tweemaal bij elkaar is gekomen samen met het bestuur, heeft er een aanpassing plaatsgevonden van de Missie en Doelstelling die iets meer is gericht op het functioneren als kennisbron en het entameren van nieuwe multidisciplinaire projecten met diverse ketenpartners dan het op de markt brengen van nieuwe produkten. Er wordt ook meer nadruk gelegd op duurzaamheid. Het bestuur is het afgelopen jaar op bezoek geweest bij diverse kennisinstellingen en zal dit in 2024 ook doorzetten.

De doelstellingen zijn neergelegd in het beleidsplan 2023-2025. KFS Beleidsplan 2023-2025

Beleid 2023-2025

Het werk van Keep Food Simple wordt in belangrijke mate gesteund door de groeiende maatschappelijke visie dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de wijze waarop de voedselproductie georganiseerd is. KFS kiest voor een preventieve benadering: hoe kan de productie van voedsel zodanig georganiseerd worden dat bij omzetting van landbouwkundige grondstoffen tot voedsel zo weinig mogelijk verloren gaat, ofwel dat het beste dat de natuur te bieden heeft zo goed en volledig mogelijk benut wordt.

KFS ondervindt waardering en steun vanuit een groeiend netwerk. Het bestuur heeft daarom besloten een transitie te maken van de bestaande situatie naar een situatie waarin impact en maatschappelijke betekenis versterkt zijn.

De doelstellingen zijn neergelegd in het beleidsplan 2023-2025. KFS Beleidsplan 2023-2025KFS Begroting 2021KFS Begroting 2020

  • In de komende drie jaar worden tenminste drie verbeterde bestaande of nieuwe product(groepen) gerealiseerd.
  • Samen met partners worden per jaar tenminste twee nieuwe projecten of programma’s opgezet.
  • Publiciteit wordt geïntensiveerd door publicaties in vaktijdschriften en landelijke media.
  • Eenmaal per drie jaar wordt een landelijke bijeenkomst georganiseerd.
  • De organisatie en financiële basis zal worden versterkt.

KFS Beleidsplan 2018-2022KFS Beleidsplan 2017