Terugblik en beleid

Terugblik 2019

Op basis van het werk van de afgelopen jaren werd voortgebouwd aan een portfolio van een tiental projecten. Recent werden projecten over tomaten en peulvruchten toegevoegd. Sommige projecten bevinden zich nog in de verkenningsfase, andere zijn in het stadium van onderzoek en ontwikkeling. Een beperkt aantal projecten zijn al in het stadium van toepassing zoals artisjokken en haverpasta.

Tot dusverre waren projecten vooral gericht op de technologische en voedingskundige aspecten. Daarnaast wil KFS meer aandacht gaan besteden aan consumenten preferentie op het terrein van gezonde voeding. Een eerste stap is een studie van de invloed van traditionele broodbereiding op voorkeuren van de consument.

Projecten worden geformuleerd op basis van ideeën uit de kring van de bestuurders.Het onderzoek wordt uitgevoerd door stagiaires onder begeleiding van gemotiveerde hoogleraren die ook lid zijn van de Adviesraad van KFS. In een aantal gevallen zijn ook bedrijven betrokken, die interesse hebben bij mogelijke uitkomsten en resultaten van het project. Voor andere projecten die zonder bedrijfsparticipatie opgezet zijn wordt in een latere fase gezocht naar bedrijven die de resultaten willen toepassen. IP over resultaten ligt bij KFS tenzij expliciet andere afspraken zijn gemaakt.

Publicatie van het werk vindt plaats via kwartaal nieuwsbrief, website, publicaties en voordrachten. Nieuwsbrief en website zijn sterk verbeterd. Voor publicaties zijn afspraken gemaakt met een externe partner. Incidenteel worden voordrachten gehouden. Eenmaal per drie jaar wordt een workshop georganiseerd.

Financiering van het werk is gefaciliteerd met inachtneming van de ANBI status van KFS en vindt plaats in de vorm van sponsorbijdragen die over de periode 2017-2020 totaal ca € 30.000,= bedroegen. Een drietal sponsororganisaties heeft zich aan KFS verbonden.

KFS Jaarverslag 2018 en 2019 KFS Jaarverslag 2016 en 2017

Beleid 2020-2024

Het werk van Keep Food Simple wordt in belangrijke mate gesteund door de groeiende maatschappelijke visie dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de wijze waarop de voedselproductie georganiseerd is. KFS kiest voor een preventieve benadering: hoe kan de productie van voedsel zodanig georganiseerd worden dat bij omzetting van landbouwkundige grondstoffen tot voedsel zo weinig mogelijk verloren gaat, ofwel dat het beste dat de natuur te bieden heeft zo goed en volledig mogelijk benut wordt.

KFS ondervindt waardering en steun vanuit een groeiend netwerk. Het bestuur heeft daarom besloten een transitie te maken van de bestaande situatie naar een situatie waarin impact en maatschappelijke betekenis versterkt zijn.

De doelstellingen zijn neergelegd in het beleidsplan 2020-2025. KFS Beleidsplan 2020-2024 KFS Begroting 2020

  • In de komende drie jaar worden tenminste drie verbeterde bestaande of nieuwe product(groepen) gerealiseerd.
  • Samen met partners worden per jaar tenminste twee nieuwe projecten of programma’s opgezet.
  • Publiciteit wordt geïntensiveerd door publicaties in vaktijdschriften en landelijke media.
  • Eenmaal per drie jaar wordt een landelijke bijeenkomst georganiseerd.
  • De organisatie en financiële basis zal worden versterkt.

KFS Beleidsplan 2018-2022 KFS Beleidsplan 2017