Privacystatement

De Stichting Keep Food Simple neemt uw privacy serieus en zorgt ervoor dat uw informatie bij ons veilig is.

Waarom verzamelen we bij Keep Food Simple persoonsgegevens? En hoe gaan we met die gegevens om? In deze privacyverklaring krijgt u een antwoord op beide vragen.

Privacy is belangrijk

Uw persoonlijke gegevens beschermen en uw privacy respecteren: daar hechten we veel belang aan. We houden ons dan ook in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Dit houdt in dat we:

 • Uw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor u ze opgaf. Deze doelen en type persoonsgegevens beschrijven we verder in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat wij een goede beveiliging van uw persoonsgegevens kunnen garanderen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Keep Food Simple zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Keep Food Simple, Arnhemse Bovenweg 52, 3971 ML Driebergen
info@keepfoodsimple.nl of tel.: (+31) 6 11 90 43 02

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Voor administratieve doeleinden.
 • Voor het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Voor deze doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identiteitsgegevens: naam (organisatie / contactpersoon), adres, woonplaats / vestigingsplaats, telefoon, e-mailadres

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze gekregen hebben.

Beeld- en geluidsopnames

Ten behoeve van promotionele doeleinden en nieuwsbrief kunnen we tijdens activiteiten beeld- en geluidsopnames maken. Hiervoor vragen we u, voorafgaand aan de activiteit, om toestemming.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken mocht dit nodig zijn voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. We maken gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur;
 • het verzorgen van de boekhouding;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst afsloten. Verder geven we uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Keep Food Simple van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging kondigen we aan op onze website.

5 november 2019