Jaarbericht

Keep Food Simple in 2018 en 2019

De Stichting Keep Food Simple (KFS) werd opgericht in 2016 met als doel initiatieven te initiëren en te bevorderen, leidend tot gezonde, op duurzame wijze geproduceerde, voedingsmiddelen waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van grondstoffen.  KFS identificeert veelbelovende ideeën, stimuleert de voortgang van projecten en bevordert de maatschappelijke toepassing van de resultaten.

In 2017 werd verder gewerkt aan versteviging van de positionering door ontwikkeling van het portfolio van projecten, actieve communicatie, uitbreiding en versterking van het netwerk en de formulering van een 5-jaar strategie.

Op 1 januari 2018 werd de Stichting Keep Food Simple aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor het verkrijgen van sponsorbijdragen en daarmee voor de groei van de organisatie. Een stevige financiële basis is voor onze Stichting van essentieel belang om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. In 2019 zullen verdere stappen ondernomen worden om sponsors te werven.

Focus in het portfolio van projecten is vooralsnog op granen, groenten, fruit, wortelen en knollen en daarvan afgeleide voedselproducten. In samenwerking met de Universiteit Maastricht, Campus Venlo werd verder gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van reststromen van artisjokken en pastaproducten op basis van haverzemelen. Ook werd ondersteuning gegeven aan innovatieve ontwikkelingen in bakkerijen, waarbij de potentie van traditionele werkwijzen voor moderne technologie centraal staat.  De succesvolle workshop over voedselfermentatie, georganiseerd einde 2016 in samenwerking met Rabobank, werd in 2017 opgevolgd met een aantal ‘feasibility’ studies: concrete projecten gaan, in samenwerking met Wageningen Universiteit en HAS Den Bosch, in 2019 van start.

Daarnaast wordt in 2019 in intensieve samenwerking met partners in het netwerk een begin gemaakt met de ontwikkeling van een multi-disciplinair programma ‘Producing Healthy Food without Waste throughout the Food Chain’. Dit programma moet een aantrekkelijke basis gaan bieden voor kennisontwikkeling en een groter aantal projecten passend binnen de doelstellingen van onze organisatie op lange termijn.

De website www.keepfoodsimple.nl verschaft informatie over actuele activiteiten van KFS, over lopende en nieuwe projecten, en over presentaties en activiteiten in het zich snel uitbreidende netwerk. De website wordt goed bezocht en heeft al geleid tot nieuwe contacten en initiatieven.

Naast de website en informele communicatie in het netwerk zullen er in 2019 diverse presentaties gegeven worden, zowel op gerichte bijeenkomsten als via publicaties.

Keep Food Simple vindt het van groot belang dat de uitkomsten van projecten volop maatschappelijk gebruikt worden. Naar verwachting zullen vooral jonge start-up bedrijven maar ook gevestigde ondernemingen geïnteresseerd zijn. Projectresultaten zijn openbaar. Geïnteresseerde bedrijven zal gevraagd worden het werk van Keep Food Simple te sponsoren, dit in redelijke verhouding tot de waarde van de vinding.

Het bestuur van KFS heeft een 5 jaar strategie opgesteld waarin KFS stap voor stap uitgroeit naar een organisatie met een portfolio van 20-25 projecten, een stevig professioneel netwerk, een actieve groep van sponsors en ‘last but not least’ concrete resultaten. Het bestuur heeft vastgesteld dat de voor 2018 gestelde doelen allemaal bereikt zijn.

Tenslotte een kort overzicht van de hoofdaccenten van het KFS werk in 2018 en 2019:

  • Uitbreiden van het aantal actieve projecten onder andere op het terrein van fermentatie
  • Verkennen van de mogelijkheden van een multidisciplinair programma als basis voor kennisontwikkeling op langere termijn
  • Versterken van de samenwerking met partners in het netwerk en relevante programma’s
  • Verkrijgen van financiële bijdragen van sponsors en gerichte subsidieprogramma’s
  • Verduurzaming van de organisatie en versterking van de back-office activiteiten ter ondersteuning van onze ambities