Beleidsplan

Beleidsplan 2018-2022

Aanleiding en doel

Wereldwijd wordt 30-40% van ons voedsel en de daarvoor bestemde eetbare landbouwproducten verspild of niet voor menselijke consumptie aangewend. Daarbij gaat het vaak om bestanddelen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een gezonde voeding, zogenaamde nutriënten.  Des te schrijnender is het te constateren dat naar recente schattingen één op de acht mensen in de wereld ondervoed is; ironisch genoeg blijkt dat één miljard mensen niet ondervoed zouden behoeven te zijn indien een kwart van de voedselverspilling in de EU en USA voorkomen zou kunnen worden en aangewend zou worden voor voedsel voor de bevolking.

Overal worden activiteiten ontplooid om de trend van verspilling om te buigen, zoals voedselbanken, recycling en hergebruik van reststromen.   Daarnaast stelt Keep Food Simple een preventieve benadering voor: hoe kan de productie van voedsel zodanig georganiseerd worden dat bij omzetting van landbouwkundige grondstoffen tot voedsel zo weinig mogelijk verloren gaat, ofwel dat het beste dat de natuur te bieden heeft zo goed en volledig mogelijk benut wordt.

De Stichting Keep Food Simple is als not-for-profit organisatie in 2016 opgericht om (Artikel 2 van de statuten) ’activiteiten te initiëren en te bevorderen die leiden tot gezonde voedingsmiddelen door maximaal gebruik van grondstoffen, geproduceerd op duurzame wijze met minimaal gebruik van ingrediënten’. Door een alternatieve inzet van technologie in voedselketens worden deze verkort, wordt de herkenbaarheid van de herkomst van voedsel voor de gebruiker vergroot en kan het gebruik van additieven worden beperkt. Sinds 1 januari 2018 is de Stichting Keep Food Simple aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onze aanpak zal leiden (1) tot minder verspilling van voedsel en eetbare landbouwproducten, (2) duurzamere methoden van verwerking van voedsel en landbouwproducten en (3) voedsel dat een wezenlijke bijdrage levert aan de gezondheid van de bevolking.

Wij vormen unieke samenwerkingsverbanden bij voorkeur met verschillende partijen in de keten met als accenten kennisontwikkeling en maatschappelijke benutting van deze kennis. We werken graag met studenten in het kader van een MSc studie of een stage. De doelstellingen van Keep Food Simple worden door deze jonge mensen als heel motiverend ervaren.

Projecten en programma’s

Keep Food Simple werkt aan de opzet van een evenwichtig portfolio van projecten. In alle projecten streven we naar minder afval, duurzamere processen en gezondere voedselproducten.  Focus van de projecten is op groenten en fruit, knol-en wortelgewassen en granen.

Daarnaast verkennen wij in overleg met partners bij kennisinstellingen de ontwikkeling van één of meer multidisciplinaire programma’s; doel is daarmee een modern kennisplatform te vormen voor de verdere ontwikkeling en verdieping van ons werk op langere termijn.

Inventarisatie en ontwikkeling van veelbelovende projecten en programma’s vindt plaats langs een tweetal wegen:(1) binnen onze organisatie leven ideeën die verder uitgezocht kunnen worden samen met universiteiten en hogescholen en (2) universitaire groepen komen zelf met voorstellen op basis van eigen ideeën en ervaring.  In beide gevallen zullen activiteiten onder leiding van universitaire begeleiders uitgevoerd worden door BSc of MSc studenten of als stage.

Het Bestuur van Keep Food Simple beoordeelt alle voorstellen, zowel op inhoudelijke relevantie (past een voorstel bij het doel van Keep Food Simple?), als op praktische uitvoerbaarheid (is er een realistisch plan?) als op organisatorische en financiële ondersteuning (is de expertise van de begeleiding voldoende en is er een realistisch budget?). Naar behoefte laat het Bestuur zich hierbij ondersteunen door de Adviesraad. Voor de financiële ondersteuning van projecten en programma’s kan   door de Stichting een budget beschikbaar worden gemaakt, aanvullend op de bijdrage van de betreffende Universiteit of Hogeschool. Het zal vaak variabele kosten betreffen waarvoor binnen de standaardruimte van de kennisinstelling geen of beperkte mogelijkheden bestaan.

Het Bestuur van Keep Food Simple vraagt om regelmatige voortgangsrapportage en wil zich er van verzekeren dat de resultaten volledig ten goede komen aan de maatschappelijk doelstelling van de Stichting.

Financiering

In de eerste jaren 2016 en 2017 zijn de beperkte kosten gefinancierd uit een lening en een donatie.  Kosten werden gemaakt voor de oprichting van de Stichting, de ontwikkeling van de website en de start van projecten. Bestuursleden van Keep Food Simple ontvangen geen beloning, wel een bescheiden onkostenvergoeding waarbij het Bestuur in de opstartfase heeft afgezien van enige onkostenvergoeding, ook voor reiskosten.

De financieringsbehoefte neemt vanaf 2018 toe naar schatting met € 10.000,= – €  15.000,= per jaar; dit zijn voornamelijk bijdragen voor BSc en MSc studies en stipendia voor stages. Met de ontwikkeling van één of meer programma’s zullen significant hogere kosten gemoeid zijn.

Keep Food Simple hecht veel belang aan een onafhankelijke status en heeft daarom een gericht programma ontwikkeld om geïnteresseerde sponsors te wijzen op de mogelijkheden tot financiële steun aan onze activiteiten. Dit sponsorprogramma wordt ondersteund door de ANBI status waar de Stichting over beschikt.

Bestuurskosten en kosten voor project management en controle en het up-to-date houden van de website zullen ook de komende jaren beperkt zijn.

Financiële bijdragen zullen in de loop van het boekjaar zo veel mogelijk direct besteed worden aan projecten. In geval vermogen verkregen wordt uit nalatenschappen zal een gericht beleid opgezet worden om te bevorderen dat het vermogen duurzaam wordt ingezet voor de doelstellingen van de Stichting.

Organisatie

De Stichting Keep Food Simple wordt geleid door een Bestuur bestaande uit minimaal 5 leden.  Ter inhoudelijke advisering heeft het Bestuur een Adviesraad   ingesteld bestaande uit 6 tot 8 onafhankelijke deskundigen. De groep van Bestuur, Adviesraad, projectbegeleiding en ondersteuning zal groeien tot een groep van direct betrokkenen van 15-20 personen. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de besluitvorming over projecten, programma’s en de financiering daarvan. Het Bestuur kan uitsluitend besluiten nemen indien de meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd is (art 7 statuten).

Communicatie

Via www.keepfoodsimple.nl en de nieuwsbrief wordt regelmatig gerapporteerd over voortgang en resultaten van de projecten, over ideeën, over bijeenkomsten zoals workshops, beleidsplan, jaarverslag en financiële verantwoording. Keep Food Simple heeft een uitgebreid netwerk in het agri-voedselcluster. Dit netwerk vormt een waardevolle basis voor inhoudelijke en financiële steun. Een eerste workshop in 2016, ondersteund door RABO, was al direct een groot succes en zal naar verwachting in de toekomst herhaald worden.

Maatschappelijke betekenis

Projecten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van universiteiten en hogescholen. Dit betekent dat de resultaten van projecten als openbare kennis gepubliceerd worden. Via  www.keepfoodsimple.nl  worden voortgang en uitkomsten breed onder de aandacht gebracht. Wij vinden het van primair belang dat de uitkomsten van projecten volop maatschappelijk gebruikt worden. Naar verwachting zullen vooral jonge start-up bedrijven maar ook gevestigde bedrijven geïnteresseerd zijn. Gezien het openbare karakter van de vindingen kan daarbij geen exclusiviteit worden gegeven en staat het not-for-profit principe centraal.  Wél zal aan geïnteresseerde bedrijven worden gevraagd het werk van Keep Food Simple te sponsoren, dit in redelijke verhouding tot de waarde van de vinding. Hierdoor komen extra middelen ter beschikking ter ondersteuning van het maatschappelijk doel van Keep Food Simple.

De afgelopen jaren is een begin gemaakt met een aantal projecten. In samenwerking met de Universiteit Maastricht Campus Venlo is een product Pesto di Carciofi ontwikkeld waarbij de gehele artisjok maximaal gebruikt wordt; tot dusverre werd uitsluitend 10% van de plant gebruikt en gingen waardevolle bestanddelen verloren; Pesto di Carciofi onderscheidt zich als een uitermate voedzaam product, met name gezien het hoge vezelgehalte. In een ander project wordt het gebruik van moderne technologie voor traditionele broodbereiding onderzocht; universitair onderzoek laat zien dat op deze wijze zonder additieven smakelijk brood met een laag glutengehalte gemaakt kan worden, een groot voordeel voor gezonde voeding.

Conclusie

Na een veelbelovende start in 2016 en 2017 wordt vanaf 2018 actief gewerkt aan uitbreiding en versteviging van de positie van Keep Food Simple. Het doel is en blijft het vinden van nieuwe, duurzame manieren waarop gezond voedsel gemaakt kan worden en tegelijkertijd verspilling kan worden beperkt. Daarbij kiezen wij bewust voor een onafhankelijke basis die gesteund wordt door een groot en divers netwerk met uiteenlopende disciplines vanuit vele maatschappelijke achtergronden. Wij zoeken naar ondersteuning door sponsors die het belang van de aanpak en enthousiasme voor onze activiteiten delen. In 2018-2022 zal het aantal projecten uitgebreid worden. Centraal staan de segmenten groenten en fruit, knol en wortelgewassen en granen; binnen deze segmenten zijn de afvalstromen niet alleen erg groot maar bevatten de vaak niet gebruikte grondstoffen ook veel bouwstenen die zeer waardevol zijn voor gezonde voedselproducten. Er is een ambitieus programma om de doelstellingen in maatschappelijke betekenisvolle resultaten om te zetten. Een stevige financieringsbasis, gefaciliteerd door de dit jaar verkregen ANBI status vormt een belangrijke basis onder ons werk.